HİN­DİS­TA­N’­DA yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­mış bir Müs­lü­man genç olan Zi­şan Ali Han, ül­ke­de el­mas ih­ra­ca­tı ya­pan Ha­re Krsih­na Ex­port PVT. Ltd. şir­ke­ti­ne iş baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du. Han, ken­di­si­ne 20 da­ki­ka son­ra ma­lil­le dö­nüş ya­pıl­dı­ğı­nı ve ma­il­de şu ifa­de­le­rin yer al­dı­ğı­nı söy­le­di: "Baş­vu­ru­nuz için te­şek­kür ede­riz. Üzü­le­rek be­lir­te­yim ki biz sa­de­ce Müs­lü­man ol­ma­yan ça­lı­şan­la­rı ka­bul edi­yo­ruz." BÜ­YÜK ŞAŞ­KIN­LIK Ali Han, mai­li ilk gör­dü­ğün­de bü­yük şaş­kın­lık ya­şa­dı­ğı­nı ve ken­di­si­ne şa­ka ya­pıl­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü ifa­de et­ti ve “Keş­ke baş­ka bir ge­rek­çey­le red­det­se­ler­di­” de­di. Müs­lü­man gencin bu olayı sos­yal med­ya he­sa­bı üze­rin­den pay­laş­ma­sı­nın ar­dın­dan şir­ke­te tep­ki­ler art­ma­ya baş­la­dı. GE­Rİ ADIM AT­TI­LAR Ola­yın du­yul­ma­sı­nın ar­dın­dan şir­ke­tin üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­rin­den Ma­hen­dra S. Desh­mukh bir özür açık­la­ma­sı yap­tı. Desh­mukh açık­la­ma­sın­da, "Şir­ke­ti­miz iş baş­vu­ru­sun­da bu­lu­nan ki­şi­ler ara­sın­da cin­si­yet, kast ve­ya din ay­rı­mı yap­mı­yor. Bu ko­nu­da ne­den ol­du­ğu­muz in­cin­me­den do­la­yı de­rin üzün­tü du­yu­yo­ruz. Bu yan­lış mai­li ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız­dan Ba­yan Di­pi­ka gön­der­miş. Ken­di­si şir­ke­ti­miz­de ça­lış­ma­ya da­ha ye­ni baş­la­dı ve ha­la eği­tim sü­re­cin­de" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.