İmam hatip ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Aybüke Eker, tabletli ve klimalı rahle imal etti. Üstelik bu rahle hem ezan okuyor hem de kıbleyi gösteriyor. ÇO­RU­M’­DA imam ha­tip or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si 13 ya­şın­da­ki Ay­bü­ke Eke­r’­in, tab­let­li ve kli­ma­lı rah­le­si çok ko­nu­şu­la­cak. Eker'in yap­tı­ğı, na­maz vak­ti gel­di­ğin­de ezan oku­ya­bi­len, üze­rin­de­ki pu­su­lay­la kıb­le­nin bu­lun­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­ran ve zi­kir­ma­ti­ğe de sa­hip kli­ma­lı rah­le, gö­ren­le­ri şa­şır­tı­yor. Beş de­ği­şik özel­li­ğe sa­hip tek­no­lo­jik do­na­nım­lı rah­le hak­kın­da bil­gi ve­ren Eker, sun­ta­dan, 47 san­ti­met­re yük­sek­lik­te­ki rah­le­si­ne tab­let yer­leş­tir­di­ği­ni söy­le­di. Kur'an-ı Ke­rim'in bu tab­let­ten oku­na­bi­le­ce­ği­ni an­la­tan Eker, tab­le­tin bu­lun­du­ğu bö­lü­mün es­nek ol­du­ğu­nu ve ha­re­ket ede­bil­di­ği­ni bil­dir­di. RAH­LE­DE YOK YOK Bu­lu­şuy­la Kur'an-ı Ke­rim okur­ken bel ağ­rı­la­rı­nı ön­le­me­yi amaç­la­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Eker, “Rah­le çok amaç­lı... Kli­ma özel­li­ği­ne sa­hip rah­le­mi­zin, için­de­ki mo­tor dev­re­ye gi­re­rek, fan­lar yar­dı­mıy­la is­te­ni­len sı­cak­lı­ğa ula­şıl­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Üze­rin­de­ki ter­mo­met­re­ye is­te­ni­len sı­cak­lık de­ğe­ri gi­ril­di­ğin­de, rah­le­nin yan bö­lü­mün­den fan­lar yar­dı­mıy­la so­ğuk ya da sı­cak ha­va ve­ri­le­bi­li­yor. Ay­nı za­man­da na­maz vak­ti gel­di­ğin­de ezan oku­na­rak, uya­rı sis­te­mi ça­lı­şı­yor." ÜSTELİK 1 AYDA YAPTI ÜZERİNDE pusula, zikirmatik ve ışık sisteminin de yer aldığı rahleyi yaklaşık bir ayda tamamladığını ifade eden Eker, "Tüm özellikleriyle büyük ilgi gören projemi daha da geliştirmek istiyorum. Boyutları küçültülebilir, üzerindeki ışık sistemi geliştirilebilir. Kliması daha farklı yapıya sahip olabilir. Destek verilirse bundan daha iyisini yaparım" dedi.